• nl
Taalkeuze

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest

Datum: 4/10/2018

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden bevinden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest. Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor het 3de en 4de kwartaal 2018 en het 1ste en 2de kwartaal 2019.

Deze maatregel is, op uitdrukkelijke aanvraag, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot die kan aantonen dat hij of zij directe financiële schade ondervindt ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest.

Het betreft de varkenskwekers en varkensvetmesters in de provincie Luxemburg en dit binnen de geografische afbakening zoals vastgesteld bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 26/09/2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest (Belgisch Staatsblad van 27/09/2018- tweede editie).

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 15 december 2018 en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats;
  • De naam en het adres van de zetel van uw bedrijf;
  • Uw ondernemingsnummer;
  • Bewijsstukken die aantonen dat uw activiteit nadeel heeft ondervonden van de Afrikaanse varkenspest (bv. omzetverlies, materiële schade, enz.…).

Zoals hierboven vermeld, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdrage van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019. Dit betekent dat de bijdrage van het 3de kwartaal 2018 moet worden betaald vóór 30 september 2019, de bijdrage van het 4de kwartaal 2018 vóór 15 december 2019, de bijdrage van het 1ste kwartaal 2019 vóór 31 maart 2020 en de bijdrage van het 2de kwartaal 2019 vóór 30 juni 2020.

Hier dient vermeld te worden dat de maatregel niet geldt voor reeds betaalde bijdragen.

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdragen van de hierboven vermelde kwartalen nog niet betaald werden.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdrage binnen de verlengde termijn betaalt.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdrage niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijn, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.