• nl
Taalkeuze

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Fipronilcrisis

Datum: 25/08/2017

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die actief zijn in de pluimveesector, voedingssector of handelssector die directe financiële schade geleden hebben ten gevolge van de fipronilcrisis.  Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor de sociale bijdragen van het 2e, 3e en 4e kwartaal 2017.

Deze maatregel is, op uitdrukkelijke aanvraag, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot die kan aantonen dat hij of zij directe financiële schade ondervindt door de fipronilcrisis.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 31/10/2017  en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats ;
  • De naam en het adres van de zetel van uw bedrijf ;
  • Uw ondernemingsnummer ;
  • Bewijsstukken die aantonen dat uw activiteit nadeel heeft ondervonden van de fipronilcrisis (vb. omzetverlies, vernietiging van eieren, enz…)

Zoals hierboven vermeldt, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdragen van het 2e tot en met het 4e kwartaal 2017.  Dit betekent dat:

  • De bijdrage van het 2e kwartaal 2017 moet worden betaald voor 30/06/2018
  • De bijdrage van het 3e kwartaal 2017 moet worden betaald voor 30/09/2018
  • De bijdrage van het 4e kwartaal 2017 moet worden betaald voor 15/12/2018

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdragen van de hierboven vermelde kwartalen nog niet werden betaald.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdragen binnen de verlengde termijn betalen.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdragen niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de fipronilcrisis kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.

Bron:

  • Federale overheidsdienst sociale zekerheid – Directie generaal Zelfstandigen