• nl
Taalkeuze

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Veviba-crisis

Datum: 11/04/2018

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden bevinden ten gevolge van de Veviba-crisis. Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor de vier sociale bijdragen van 2018.

Deze maatregel is, op uitdrukkelijke aanvraag, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot die kan aantonen dat hij of zij directe financiële schade ondervindt ingevolge de Brusselse rellen.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 30 juni 2018 en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en het adres van de zetel van uw bedrijf;
  • uw ondernemingsnummer;
  • bewijsstukken die aantonen dat uw activiteit nadeel heeft ondervonden van de rellen (bv. omzetverlies, materiële schade, enz.…).

Zoals hierboven vermeld, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdrage van het jaar 2018. Dit betekent dat de bijdrage van het 1kwartaal 2018 moet worden betaald vóór 31 maart 2019, de bijdrage van het 2de kwartaal 2018 vóór 30 juni 2019, de bijdrage van het 3de kwartaal 2018 vóór 30 september 2019 en de bijdrage met betrekking tot het 4de kwartaal 2018 zal vóór 15 december 2019 moeten betaald zijn.

Hier dient vermeld te worden dat de maatregel niet geldt voor reeds betaalde bijdragen.

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdrage van het hierboven vermeld kwartaal nog niet betaald werd.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdrage binnen de verlengde termijn betaalt.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdrage niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijn, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de Brusselse rellen kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.