• nl
Taalkeuze

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de aanhoudende droogte

Datum: 17/08/2018

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden bevinden ten gevolge van de aanhoudende droogte. Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019.

Deze maatregel is, op uitdrukkelijke aanvraag, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot die kan aantonen dat hij of zij directe financiële schade ondervindt ingevolge de aanhoudende droogte.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 30/09/2018 en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats;
  • De naam en het adres van de zetel van uw bedrijf;
  • Uw ondernemingsnummer;
  • Bewijsstukken die aantonen dat uw activiteit nadeel heeft ondervonden van de aanhoudende droogte (bv. omzetverlies, materiële schade, enz.…).

Zoals hierboven vermeld, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdrage van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. Dit betekent dat de bijdrage van het  3de kwartaal 2018 moet worden betaald vóór 30 september 2019, de bijdrage van het 4de kwartaal 2018 vóór 15 december 2019 en de bijdrage van het 1ste kwartaal 2019 vóór 31 maart 2020 moeten betaald zijn.

Hier dient vermeld te worden dat de maatregel niet geldt voor reeds betaalde bijdragen.

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdrage van het hierboven vermeld kwartaal nog niet betaald werd.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdrage binnen de verlengde termijn betaald.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdrage niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijn, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de aanhoudende droogte kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen  of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.