• nl
Taalkeuze

Verdere uitbreiding steunmaatregelen na terroristische aanslagen

Datum: 12/05/2016

De Minister van Zelfstandigen Willy Borsus heeft beslist om de steunmaatregelen, die reeds van kracht zijn ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, uit te breiden.

Zelfstandigen in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot, zoals bedoeld in artikel 12, § 1 die actief zijn in de horeca en handelszaken waarvan de exploitatiezetel zich bevindt in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Zaventem, en die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, konden reeds een uitstel van betaling van de bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2016 aanvragen.

Deze steunmaatregel wordt enerzijds uitgebreid tot het derde kwartaal van 2016, en anderzijds wordt een uitstel van betaling toegestaan voor de bijdragen van de eerste drie kwartalen van 2016 aan alle zelfstandigen (onafhankelijk van de sector of van de plaats van de exploitatiezetel) die kunnen aantonen dat ze moeilijkheden ondervinden door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016.
Deze maatregel geldt enkel voor de voorlopige bijdragen van het eerste tot en met het derde kwartaal 2016 (en dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdragen van desbetreffende kwartalen nog niet werden betaald.

Concreet betekent dit betalingsuitstel het volgende:

  • De bijdrage van het eerste kwartaal 2016 dient voor 31 maart 2017 te worden betaald
  • De bijdrage van het tweede kwartaal 2016 dient voor 30 juni 2017 te worden betaald
  • De bijdrage van het derde kwartaal 2016 dient voor 30 september 2017 te worden betaald

Zelfstandigen die reeds een aanvraag hebben ingediend bij hun sociaal verzekeringsfonds om van de in eerste instantie getroffen maatregel te genieten (uitstel betaling bijdragen voor 1ste en 2e kwartaal) , kunnen mits een schriftelijke aanvraag verduidelijken dat zij ook het uitstel van betaling willen bekomen voor bijdrage van het derde kwartaal 2016. Dit dienen zij te doen voor 30/06/2016.

Zelfstandigen die nog geen aanvraag hebben ingediend, hebben eveneens tot 30/06/2016 de tijd om deze in te dienen voor de kwartalen waarvoor zij het betalingsuitstel willen genieten (1, 2 of 3). De aanvraag dient minstens volgende elementen te bevatten:

  • Naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager;
  • Naam en zetel van het bedrijf;
  • Ondernemingsnummer.

Elke zelfstandige die een beroep wenst te doen op deze maatregel, zal door middel van bewijsstukken (omzetverlies, annulatie van boekingen, verminderd aantal toeristen,…) moeten aantonen dat zijn activiteit een negatieve invloed heeft ondervonden door de aanslagen.
Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de verlengde termijn van betaling voor het eerste tot en met het derde kwartaal respecteert.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2016 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen op de betreffende bijdrage alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de aanslagen kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen.