• nl
Taalkeuze
Vraag:

Wat kan de zelfstandige doen als zijn aanvraag tot vermindering geweigerd wordt?

Antwoord:

Een bezwaar kan worden ingediend bij de Rechtbank van Koophandel van uw domicilieadres. Een nieuwe aanvraag met andere bewijsstukken kan worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds.