• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan een zelfstandige nog steeds een aanvraag voor vrijstelling van bijdragen indienen indien hij zijn sociale bijdragen niet kan betalen?

Antwoord:

Vanaf 01/01/2015 kan een aanvraag voor vrijstelling enkel worden ingediend voor de voorlopige bijdragen. Een positieve beslissing zal echter ook op de herzieningsbijdragen worden toegepast voor zover de definitieve inkomsten lager liggen dan 25.740,00 EUR. Indien de inkomsten hoger liggen dan 30.888,00 EUR zal de vrijstelling ook worden geannuleerd voor de voorlopige bijdragen. Ingeval de definitieve inkomsten begrepen zijn tussen deze bedragen blijft de vrijstelling ook van toepassing op de herzieningsbijdragen op voorwaarde dat de defintiieve inkomsten minder zijn dan 120% van het geschat inkomen dat de zelfstandige opgaf tijdens de procedure van zijn aanvraag.

Voorbeeld:

Een zelfstandige krijgt vrijstelling  op basis van een geschat inkomen van 10000 EUR. Bij de herziening blijkt dat het definitief inkomen 28000 EUR is. Het sociaal verzekeringsfonds zal dus de vrijstelling op de voorlopige bijdragen moeten annuleren en verhogingen aanrekenen.