• nl
Taalkeuze

Aansluiten bij een ziekenfonds

Als zelfstandige bent u verzekerd tegen kleine risico’s (bezoek huisarts, medicijnen, …) en grote risico’s (hospitalisatie, …).

De ziekteverzekering draagt echter niet al uw kosten voor geneeskundige verzorging. U dient dus een persoonlijk aandeel zelf te dragen. Dit is het remgeld. Zodra het remgeld een bepaald grensbedrag overschreden heeft (afhankelijk van het gezinsinkomen), wordt het persoonlijk aandeel volledig vergoed (dit is de maximumfactuur).

Algemeen

Om voor de wettelijke verzekering “ziektekosten” in aanmerking te komen moet u:
  • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;
  • uw sociale verzekeringsbijdragen betaald te hebben tijdens het 2de kalenderjaar dat voorafgaat aan het kwartaal tijdens hetwelk de geneeskundigeverstrekkingen gedaan worden.
Om als zelfstandige verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid en aanspraak te maken op de voorziene uitkeringen moet u:
  • aangesloten zijn bij een ziekenfonds;
  • uw hoedanigheid als gerechtigde bewijzen voor het 2de en 3de kalenderkwartaal voorafgaand aan dat waarin uw arbeidsongeschiktheid aanving;
  • uw staat van arbeidsongeschiktheid binnen 28 dagen laten erkennen;
  • een attest van onderwerping aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering kunnen voorleggen;
  • een wachttijd van 6 maanden volbracht hebben (of hiervan vrijgesteld zijn);
  • de betaling van uw sociale bijdragen tijdens de wachttijd bewijzen;
  • de hoedanigheid van gerechtigde zonder onderbreking aantonen.

Uitkeringen

Voor de uitkeringen en andere voordelen bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, palliatief verlof,... verwijzen wij naar onze rubriek: