• nl
Taalkeuze

Bijdragen

Tot eind 2014 hangt het bedrag van uw sociale bijdrage af van uw inkomsten van drie jaar geleden, behalve indien u een startende zelfstandige bent. Vanaf 2015 hangt het bedrag van uw sociale bijdrage af van uw inkomsten van het jaar zelf. In afwachting dat deze inkomsten gekend zijn zal u echter een voorlopige bijdrage aangerekend worden op basis van uw inkomsten van 3 jaar geleden. Deze voorlopige bijdragen kunnen worden aangepast in functie van een raming van uw inkomsten. Na 2 jaar wordt een eindafrekening opgemaakt nadat de definitieve inkomsten worden vastgesteld door de fiscus..

Inhoudsopgave
verbergen

Voorlopige bijdragen

Zolang de inkomsten van het bijdragejaar zelf niet gekend zijn, zal het sociaal verzekeringsfonds een voorlopige bijdrage aanrekenen die gebaseerd is op de inkomsten van het derde voorafgaande jaar (voor de bijdragen 2017 zullen dus de inkomsten van 2014 – dienstjaar 2015 in aanmerking genomen worden als voorlopige berekeningsbasis). Bij gebrek aan deze inkomsten gebeurt de berekening op basis van de inkomsten van het recentste jaar dat aan het normaal in aanmerking te nemen jaar voorafgaat.

De inkomsten die gekend en gebruikt worden op 1 januari van het bijdragejaar worden vastgeklikt en dienen verder voor de berekening van de voorlopige bijdragen zolang de definitieve inkomsten (= jaar n) niet gekend zijn. Dit blijft ook het geval wanneer een verbeterd inkomen wordt ontvangen voor de inkomsten van het derde voorafgaande jaar (= jaar n-3).

Vrijwillig verhogen of verlagen van de voorlopige bijdragen

De berekening van de voorlopige bijdrage zal door het sociaal verzekeringsfonds gebeuren op basis van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar.

De zelfstandige heeft de keuze tussen 3 mogelijkheden:

  • Hij betaalt de voorlopige bijdrage waardoor zijn sociale dekking gevrijwaard wordt en blijft;
  • Hij vraagt om zijn voorlopige bijdragen te verminderen op basis van vooraf opgelegde drempels volgens bijdragecategorie;
  • Hij vraagt om verhoogde bijdragen te betalen (niet hoger dan maximumbijdragen voorzien in de bijdragecategorie die op hem van toepassing is) en dit op voorwaarde dat er geen andere schulden zijn waarvan de uiterste betaaldatum verstreken is.

Vermindering van de voorlopige bijdragen

De aanvraag moet door de zelfstandige worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds met een speciaal opgelegd formulier, per aangetekend schrijven of door indiening ter plaatse.

In onze rubriek ‘documenten’ kan u het aanvraagformulier terugvinden volgens de bijdragecategorie van uw aansluiting, hetzij:

  • Hoofdberoep;
  • Bijdrageberoep of personen die het voordeel van artikel 37 genieten;
  • Meewerkende echtgenoten;
  • Zelfstandigen ouder dan 65 j. die geen pensioen genieten;
  • Gepensioneerde zelfstandigen.

Klik hier voor meer info.

De vermindering kan enkel op basis van objectieve elementen worden toegestaan. Enerzijds moet de zelfstandige bewijzen dat zijn inkomsten van het huidige bijdragejaar (= n) zullen dalen ten opzichte van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar (= n -3), en anderzijds moet hij aannemelijk maken dat zijn inkomsten als zelfstandige onder een bepaalde wettelijke minimumdrempel of het dubbele van deze minimumdrempel zullen vallen. Voor een hoofdberoep zijn deze drempels (schaal 2017) gelijk aan 13.296,25 EUR of 26592,49 EUR. Andere bedragen zijn niet mogelijk.

Een zelfstandige die zijn inkomen ziet dalen van 70.000 eur (n-3) naar 35.000 eur (n) kan dus niet genieten van een vermindering van de voorlopige bijdragen maar zal wel het teveel betaalde bedrag teruggestort krijgen zodra de juiste inkomsten in het bezit zijn van het sociaal verzekeringsfonds (eventueel aangerekende verhogingen worden nooit verminderd).

Indien een zelfstandige ten onrechte genoten heeft van een vermindering van de voorlopige bijdragen zal hij, bij de definitieve regularisatie van de bijdragen, onmiddellijk verhogingen moeten betalen. De zelfstandige die zijn voorlopige bijdragen betaald heeft volgens hetgeen werd opgevorderd door zijn fonds, zal bij een definitieve regularisatie geen verhogingen verschuldigd zijn indien blijkt dat zijn inkomen toch hoger ligt en hij heeft één kwartaal extra de tijd om het supplement te betalen.

Een negatieve beslissing op zijn aanvraag tot verminderde bijdragen wordt hem per aangetekend schrijven verstuurd. De weigering moet gemotiveerd worden door het sociaal verzekeringsfonds en de zelfstandige moet in dit geval zijn bijdragen betalen op basis van de voorlopige bijdragen (berekend op inkomsten n-3). De zelfstandige kan nadien een nieuwe aanvraag doen met nieuwe bewijsstukken.

Vrijwillig verhogen van de voorlopige bijdragen

Indien de zelfstandige een verhoging van zijn inkomsten voorziet kan hij, op eenvoudige aanvraag, een verhoging van zijn bijdragen vragen of spontaan een hoger bedrag betalen op voorwaarde dat er geen andere schulden zijn. Zo kan hij de eventuele gevolgen van een latere regularisatie vermijden en de hogere bijdragen fiscaal in mindering brengen. Er kan echter nooit méér worden bijgestort dan tot de maximumbijdrage.

De aandacht moet gevestigd worden op het feit dat een “supplement” van de voorlopige bijdrage niet kan worden teruggestort op uitzondering van een terugbetaling die ten laatste op 31 december van het jaar zelf wordt uitgevoerd en op uitdrukkelijk verzoek van de zelfstandige.

Verhogingen wegens laattijdige betaling

De verhogingen aan het einde van het kwartaal (3%) en de éénmalige verhoging (7%) in toepassing van de artikels 44 en 44bis blijven bestaan.

OPGEPAST: Ingeval de bijdragen op definitieve basis uiteindelijk zouden verminderd worden, blijven deze verhogingen ongewijzigd.

De berekening gebeurt op het onbetaalde gedeelte van de opeisbare bijdrage (al dan niet verminderd).

De regels van berekening van verhogingen bij aanvang van de zelfstandige activiteit blijven ongewijzigd (eerste maal verhogingen op het einde van het kwartaal dat volgt op datgene waarin het vervaldagbericht verstuurd wordt) Voor de regularisatiesupplementen wordt de verhoging voor een eerste maal toegepast op het einde van het kwartaal dat volgt op datgene waarin het herzieningsbericht wordt opgestuurd.

Bij laattijdige aansluiting, op het ogenblik dat de regularisatiebijdragen reeds kunnen vastgesteld worden, zijn verhogingen (3%) verschuldigd vanaf het eerste kwartaal van onderwerping en deze van 7% bij het verstrijken van het eerste jaar onderwerping.

Betaling van uw sociale bijdragen

Het vervaldagbericht van de kwartaalbijdrage wordt opgestuurd door ons sociaal verzekeringsfonds op het einde van de eerste maand van ieder kwartaal (januari, april, juli en oktober). Dit vervaldagbericht herneemt eveneens de inkomsten die als berekeningsbasis gediend hebben en een afrekening van de eventuele achterstallige bijdragen.

De kwartaalbijdrage moet uiterlijk de laatste werkdag van het kwartaal op de rekening van ons sociaal verzekeringsfonds staan. Een bijzondere oplettendheid is aan te raden ingeval het betreffende kwartaal eindigt op een weekend of feestdag.

Wat ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling ?

Elk kwartaal dat niet betaald is opent geen rechten op pensioen. Het niet betalen van uw bijdragen heeft ook als gevolg dat uw rechten op ziekte-en invaliditeitsverzekering niet verder gevrijwaard worden.

Bij laattijdige betaling zal uw sociaal verzekeringsfonds verplicht zijn een verhoging aan te rekening van 3% op het verschuldigd saldo op het einde van elk kwartaal. Een bijkomende eenmalige verhoging van 7 % wordt toegepast op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die hem voor het eerst in de loop van dit zelfde jaar aangerekend werden, niet of niet volledig betaald heeft. Een aanvraag voor annulatie van deze verhogingen kan worden ingediend in toepassing van artikel 48. Deze aanvraag kan echter niet door ons sociaal verzekeringsfonds worden behandeld en zal door ons worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten van het R.S.V.Z. die hierover slechts kunnen beslissen indien de hoofdsom (de bijdragen) volledig betaald is.

Domiciliëring

Om al deze problemen te vermijden herinneren wij u dat het u mogelijk is de betalingen te verrichten via BANKDOMICILIERING. In dit geval wordt de driemaandelijkse bijdrage aan uw financiële instelling slechts opgevorderd rond de 20ste van de laatste maand van elk kwartaal. Door dit soepel en betrouwbaar betalingssysteem bieden wij een zekerheid voor de verwerking van uw verplichtingen en individuele rechten, verbonden aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

Indien u een domiciliëring wenst te onderschrijven volstaat het contact op te nemen met onze kas voor het bekomen van een mandaat dat ons ingevuld en ondertekend dient teruggestuurd te worden.

Door de ondertekening van dit mandaat geeft u ons de toestemming uw rekening te debiteren en bent u zodoende zeker dat de betaling tijdig verricht wordt.

U hebt dan ook op deze manier de zekerheid dat er nooit verhogingen zullen aangerekend worden, op voorwaarde natuurlijk dat uw rekening voldoende is aangezuiverd op de datum dat de betaling wordt uitgevoerd (ronde de 20ste van de laatste maand van het betreffende kwartaal)

Gelijkstelling met bijberoep

Bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep kunnen op hun verzoek, voor de berekening van de sociale bijdragen, gelijkgesteld worden met de bijberoepen waardoor zij onder bepaalde voorwaarden geen of verminderde bijdragen dienen te betalen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Gehuwden, weduwen en weduwnaars

Op voorwaarde dat hun rechten op de wettelijk voorziene uitkeringen voor pensioen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeit zijn gewaarborgd in het stelsel van de echtgenoot of de overleden echtgenoot voor het jaar waarvoor vermindering of vrijstelling van bijdragen wordt gevraagd.

Ambtenaren

De Ministers en Staatssecretarissen, de leden van een Executieve, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Gewestraad, de Gemeenschapsraad, de Bestendige Deputatie, een college van burgemeester en schepenen en de voorzitters van een O.C.M.W.

Onthaalouders

Voor de onthaalouders bestaat er een specifiek aanvraagformulier dat u kan vinden in onze rubriek documenten.

Hoe groot mag uw inkomen zijn?

Het sociaal verzekeringsfonds kan vrijstelling van bijdragen toestaan wanneer de vermoedelijke inkomsten in 2017 lager liggen dan € 1471,01 per jaar.
Het sociaal verzekeringsfonds kan vermindering van bijdragen toestaan wanneer de vermoedelijke inkomsten in 2017 liggen tussen € 1471,01 en € 6965,12 per jaar. De verminderde kwartaalbijdrage bedraagt dan € 381,21 per kwartaal.

Opmerking:
De personen zoals vermeld in groep 2 kunnen enkel de vrijstelling van bijdragen aanvragen. Zij kunnen geen beroep doen op het verminderd tarief. Van zodra hun inkomsten de vrijstellingsdrempel hebben bereikt blijven ze immers bijdrage plichtig als een hoofdberoep.
In beide gevallen, dus zowel bij vrijstelling als bij vermindering van bijdragen, worden er als zelfstandige geen rechten geopend.

Aanvraagprocedure

De zelfstandige die een gelijkstelling met de categorie der bijberoepen wil bekomen, dient aan ons sociaal verzekeringsfonds het nodige aanvraagformulier artikel 37 te bezorgen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van bewijsstukken die de aanvraag staven zoals een verklaring op eer van een boekhouder, bewijs onbezoldigd karakter van een mandaat (oprichtingsakte, publicatie BS, )