• nl
Taalkeuze

Familieplan: Mantelzorg voor zelfstandigen

Inhoudsopgave
verbergen

De bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen of het verzorgen van een zwaar ziek kind werd uitgebreid en omgevormd tot een nieuw familieplan ‘mantelzorg voor zelfstandigen’.

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2015. Zelfstandigen die tijdelijk hun activiteit onderbreken om een naaste te verzorgen kunnen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een volledige of gedeeltelijke maandelijkse uitkering. In bepaalde gevallen kunnen zij eveneens vrijstelling van sociale bijdragen genieten wanneer ze drie opeenvolgende maanden een uitkering bekomen hebben, met behoud van alle voorziene rechten als zelfstandige.

Welke zelfstandigen komen in aanmerking?

 • De zelfstandigen of helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten die als hoofdberoep onderworpen zijn en deze hoedanigheid hebben tijdens de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van het begin van de onderbreking van de activiteit en tijdens alle kwartalen waarop de onderbreking betrekking heeft;
 • Wanneer ze bijdragen betalen als hoofdberoep: de zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereikt hebben en geen rustpensioen genieten, evenals de zelfstandigen in bijberoep.

Welke zijn de voorwaarden betreffende de tijdelijke volledige of gedeeltelijke onderbreking?

 • De zelfstandigen moeten tijdelijk hun activiteit onderbreken, zonder deze officieel stop te zetten. Er moet dus geen ontslag genomen worden uit een mandaat of de inschrijving bij de KBO moet niet worden geschrapt;
 • De zelfstandigen kunnen ofwel gedeeltelijk hun activiteit onderbreken, ofwel volledig. Bij een gedeeltelijke onderbreking moet een verklaring op eer worden ingevuld waarin vermeld wordt op welke manier de activiteit verminderd wordt en moet er kunnen worden aangetoond dat deze activiteit met 50% vermindert.

Welke zorgen komen in aanmerking

 • De ernstige ziekte van een naaste: de partner van een zelfstandige, een familielid tot de 2de graad of een gezinslid;
 • Palliatieve zorgen voor een naaste op het einde van zijn leven;
 • Zorg voor een gehandicapt kind: moet gaan om het kind van de zelfstandige.

De aanvraag

Moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds, hetzij per aangetekende brief, hetzij door neerlegging ter plaatse. De aanvraag kan slechts slaan op maximum 6 maanden uitkering maar de zelfstandige kan verschillende aanvragen indienen. Hij kan echter nooit meer dan 12 maanden uitkering bekomen over zijn volledige loopbaan.

De uitkering

De uitkering bedraagt nu 1.192,09 euro bij een volledige onderbreking en 584,36 euro bij een gedeeltelijke onderbreking.

De maandelijkse uitkering wordt uitbetaald voor elke volledige maand onderbreking (een afwijking hierop is van toepassing ingeval van overlijden);

De maandelijkse uitkering is verschuldigd vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de begindatum van de onderbreking;

Einde van het recht op de uitkering:

 • vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hervatting van de activiteit plaatsvindt;
 • vanaf de maand die volgt op de maand waarin het gehandicapt kind de leeftijd van 25j. bereikt;
 • cumulatie met een andere uitkering;
 • overlijden van de verzorgde persoon;
 • ingeval de uitkering gedurende zes maanden werd uitbetaald of gedurende maximum 12 maanden over de volledige loopbaan van de zelfstandige.

De vrijstelling van bijdragen

Enkel ingeval van een volledige onderbreking kan het kwartaal dat de derde maand uitkering bevat, worden gelijkgesteld met een periode van activiteit en is er voor dat kwartaal geen bijdrage verschuldigd. De drie maanden moeten opeenvolgend zijn maar mogen zich uitstrekken over twee kwartalen.

In totaal mag een zelfstandige nooit meer dan vier kwartalen gelijkstelling met vrijstelling bekomen.

De aanvraag voor uitkering geldt automatisch als aanvraag voor gelijkstelling.

Onderbrekingen die geen aanleiding geven tot gelijkstelling en vrijstelling

 • Gedeeltelijke onderbrekingen;
 • Onderbrekingen van zelfstandigen die de pensioenleeftijd hebben bereikt;
 • Onderbrekingen van de zelfstandigen in bijberoep die niet alle beroepsactiviteit hebben stopgezet;
 • Onderbrekingen van zelfstandigen in bijberoep die in eerste instantie voorlopig bijdragen betaalden als hoofdberoep en de gelijkstelling met vrijstelling bekomen hebben en wanneer na 2 jaar blijkt dat de definitieve bijdragen lager liggen dan de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Behoud van rechten:

Wanneer de vrijstelling en gelijkstelling wordt toegekend behoudt de zelfstandige eveneens zijn sociale bescherming.

Formulieren