• nl
Taalkeuze

Moederschapshulp

Inhoudsopgave
verbergen

De zelfstandige heeft recht op moederschapsrust als:

  • Zij voldoet aan dezelfde voorwaarden als die voor uitkeringen in het kader van de arbeidsongeschiktheid;
  • U tijdens de weken waarin u voor de volledige moederschaprust kiest, alle activiteiten volledig stopzet;
  • U tijdens de weken waarin u voor de halftijdse moederschapsrust kiest:
    • Uw gewone beroepsactiviteiten als zelfstandige maximaal halftijds uitoefent;
    • En geen enkele beroepsactiviteit uitoefent.

Om uw rechten te openen, dient u een aanvraagformulier op te vragen en in te vullen bij uw ziekenfonds.

Periode van moederschapsrust (nieuw sinds 01/01/2017)

De periode van moederschapsrust duurt 12 weken en bestaat uit een periode van verplichte rust en een periode van facultatieve rust. Het tijdvak van de verplichte rust omvat drie weken (Eén week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en twee weken vanaf de bevalling). De 9 resterende weken (10 bij geboorte van meerling) worden beschouwd als facultatieve rust.

De termijn waarbinnen de moederschapsrust moet worden opgenomen bedraagt 36 weken.

Vrijstelling van bijdrage na bevalling

De zelfstandige betaalt geen sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling, indien zij bij hun ziekenfonds genieten van de moederschapsverzekering in het regime der zelfstandigen. Er zijn geen gevolgen voor de sociale rechten.
Deze vrijstelling wordt toegekend aan de zelfstandige die bevallen is na 01/10/2016.

Moederschapsuitkering

Tijdens de periode van 12 weken moederschapsrust, geniet de zelfstandige een forfaitaire uitkering per week. Het bedrag van de forfaitaire uitkering zal worden berekend op basis van het bedrag dat op de eerste dag van de periode van moederschapsrust van toepassing is. Het bedrag van de uitkering kan niet worden gesplitst omdat het forfaitair is. Een indexering tijdens een moederschapsrust (na de eerste dag van de moederschapsrust) zal dus geen invloed hebben op het bedrag van de overeenstemmende moederschapsuitkering.

Indien de zelfstandige beslist om halftijds te werken tijdens de facultatieve periode van de moederschapsrust, zal de forfaitaire wekelijkse uitkering met de helft verminderd worden (229,15 EUR in plaats van 458,31 EUR), maar de facultatieve periode zal dan maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust bedragen (of 20 weken in geval van een meerling).

Moederschapshulp

De moederschapshulp is een steunmaatregel die de vrouwelijke zelfstandigen in staat stelt het beroeps-en gezinsleven beter te combineren na een geboorte.

Concreet behels de moederschapshulp de gratis toekenning van 105 dienstencheques aan de zelfstandige dien, na de korte wettelijke moederschapsrust, hun beroepsactiviteit hervatten.
Deze dienstencheques maken het mogelijk om hulp te verkrijgen bij huishoudelijke taken.

Om de moederschapshulp te kunnen genieten moet u sociale bijdragen verschuldigd zijn, gelijk aan het minimuminkomen van een zelfstandige in hoofdberoep of, in het geval van meewerkende echtgenote, de bijdragen in het maxistatuut verschuldigd zijn.

Voortaan gebeurt de toekenning van de moederschapshulp semi-automatisch en hoeft de vrouwelijke zelfstandige niet langer zelf het initiatief te nemen om de aanvraag in te dienen. Wij nemen met elke potentieel begunstigde van de moederschapshulp contact op van zodra wij op de hoogte worden gebracht van een (nakende) geboorte en het kind is ingeschreven in het gezin van de vrouwelijke zelfstandige.