• nl
Taalkeuze

Pensioen

Inhoudsopgave
verbergen

Het rustpensioen

Zelfstandigen hebben aanspraak op een pensioen voor de jaren waarvoor ze bijdragen als hoofdberoep hebben betaald aan hun sociaal verzekeringsfonds.

Als je gedomicilieerd bent in België, onderzoekt de pensioenadministratie ambtshalve je rustpensioen zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Je krijgt een bericht zodra dit onderzoek begint. In alle andere gevallen moet je maximum één jaar op voorhand je pensioen aanvragen bij je gemeentebestuur. Je kunt dat ook doen bij het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

Onder voorbehoud van de uitzonderingsmaatregelen zal vanaf 2016 het vervroegd rustpensioen, zowel voor mannen als voor vrouwen, vanaf 62 jaar mogelijk zijn. Tot 2016 is een overgangsmaatregel van toepassing.

Ingeval van vervroegd pensioen wordt het pensioen verminderd met een percentage, per jaar van vervroeging. Een vervroegd rustpensioen, zonder verlies, kan (vanaf 01/01/2013) worden toegekend ingeval u jonger bent dan 63 jaar en een beroepsloopbaan bewijst van minstens 41 jaar of ingeval u op de datum van uw pensioen minstens 63 jaar bent.

Het bedrag van uw pensioen is afhankelijk van uw beroepsloopbaan als zelfstandige. De berekening is tamelijk ingewikkeld. Vanaf de leeftijd van 55 jaar, kunt u een voorlopige berekening aanvragen van uw pensioen bij de pensioendiensten (Pensioendiensten/werknemers of Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen zelfstandigen). Om de uitbetaling te bekomen zijn eveneens bijzondere voorwaarden voorzien :

 • geen beroepsactiviteit uitoefenen met een inkomen boven bepaalde grenzen, behalve ingeval u 65 jaar bent met een beroepsloopbaan van minstens 42 jaar;
 • geen cumulatie met andere uitkeringen zoals ingeval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een pensioen dat wordt uitgekeerd aan de weduwe of weduwnaar van de zelfstandige. Een overlevingspensioen kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 45 jaar. Indien de gerechtigde nog geen 45 jaar zou zijn, kan een overgangsuitkering worden verkregen.

Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot en het pensioen van feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgenoten

Aan de gewezen/gescheiden partner kan een deel van het pensioen worden toegekend op basis van de zelfstandige activiteit die de gewezen partner uitoefende tijdens het huwelijk. U kan het recht openen op een pensioen van de uit de echt gescheiden echtgeno(o)t€ vanaf 65 jaar. Vanaf 2025 vanaf 66 jaar en vanaf 2030 vanaf 67 jaar.

Het aanvullend pensioen

Bijzondere bijslag

De bijzondere bijslag is een voordeel dat bovenop het pensioen wordt toegekend. Om een bijzondere bijslag te krijgen, moet u effectief een rustpensioen, overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van een zelfstandige voor de maand juli van het jaar in kwestie genieten. U moet deze niet speciaal aanvragen.

De bijzondere bijslag wordt niet betaald wanneer u:

 • een loopbaan heeft als zelfstandige of als zelfstandige en werknemer die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan (bv. ten minste 30/45 voor een man);
 • een pensioen als zelfstandige geniet waarvan het jaarbedrag hoger is dan het minimumpensioen voor zelfstandigen vermenigvuldigd met de breuk van de loopbaan als zelfstandige;
 • meerdere pensioenen geniet waarvan het totale jaarbedrag hoger is dan het minimumpensioen voor zelfstandigen.

De bijzondere bijslag wordt ambtshalve jaarlijks in juli betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen.

Het bedrag

 • schommelt naargelang u een gezinspensioen of een pensioen als alleenstaande geniet;
 • is beperkt tot 20% van het totaalbedrag van de in de maand juli betaalde pensioenen als zelfstandige.

Feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden echtgenoten die elk een deel van het gezinspensioen ontvangen, krijgen elk de helft van de bijzondere bijslag die toegekend wordt bij het gezinspensioen. In de andere gevallen genieten beide echtgenoten de bijzondere bijslag voorzien in het geval van een pensioen als alleenstaande.

De bijzondere bijslag voor de afzonderlijke echtgenoten mag echter in geen geval hoger zijn dan 10 % van het pensioen van de maand juli.

Pensioenbijslag

Het pensioenbijslag is een voordeel dat toegekend wordt bovenop het rustpensioen. Om een pensioenbijslag te krijgen, moet u de volgende voorwaarden vervullen:

 • uw rustpensioen moet voor de eerste keer ten vroegste op 1 juli 1997 en ten laatste op 1 december 2008 ingaan;
 • u moet een kind opgevoed hebben waarvoor u kinderbijslag ontvangen hebt;
 • de loopbaanbreuk die dient om uw rustpensioen als zelfstandige te berekenen, moet ten minste 2/3 van een volledige loopbaan zijn (bv. ten minste 30/45 voor een man);
 • u moet vanaf 1 januari van het jaar in kwestie effectief en zonder onderbreking uw rustpensioen ontvangen en dat pensioen moet effectief uitbetaald zijn in juli.

U moet het pensioenbijslag niet speciaal aanvragen.

Het pensioenbijslag wordt ambtshalve jaarlijks in de loop van de maand juli door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald. Er wordt maar één pensioenbijslag uitbetaald, zelfs indien u en uw echtgeno(o)t(e) de bovenstaande voorwaarden vervullen.

Het bedrag van deze pensioenbijslag bedraagt 170,16 EUR.

Bedrag

De pensioenbedragen voor een zelfstandige met een volledige loopbaan vindt u in het overzicht uitkeringen.