• nl
Taalkeuze

Ziekte en invaliditeitsverzekering

EASYPAY GROUP werkt nauw samen met de nationale mutualiteiten verspreid over gans het land.

Inhoudsopgave
verbergen

Verzekeringsstelsel tegen ziekte en invaliditeit voor zelfstandige arbeiders

Onontbeerlijke rol van het sociaal verzekeringsfonds in toepassing van de ziekteverzekering voor zelfstandige arbeiders :

 1. bepaalt de verzekerbaarheid;
 2. stelt vast of de zelfstandige arbeider rechthebbende is;
 3. levert hiervoor de nodige documenten af bestemd voor de instellingen die belast zijn met de uitbetaling van de uitkeringen;
 4. opent het recht op de verplichte verzekering.

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Alle personen met een zelfstandig hoofdberoep die alle verschuldigde bijdragen betalen zijn verzekerd voor de gezondheidszorgen. Niet alleen u maar ook uw echtgenoot en uw kinderen kunnen tot deze verzekering toegang krijgen. Als zelfstandige bent u verzekerd voor alle risico's zoals :

 • bepaalde ziekten bv. geestesziekten, tuberculose, kinderverlamming;
 • ziekenhuisopnames en belangrijke heelkundige ingrepen (operaties);
 • een aantal algemene zorgen verstrekt door specialisten;
 • bevallingen, prestaties op het vlak van beroepsrevalidatie;
 • raadplegingen dokter, aankoop geneesmiddelen, ...

De ziekteverzekering draagt echter niet al uw kosten voor geneeskundige verzorging. U dient dus een persoonlijk aandeel zelf te dragen. Dit is het remgeld.

Sommige categorieŽn van zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op verhoogde tegemoetkomingen, o.a. weduwen en weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen, e.a.

Arbeidsongeschiktheid kan twee vormen aannemen:

De primaire arbeidsongeschiktheid

Indien u gezondheidsproblemen heeft waardoor u uw uitgeoefende beroepsactiviteit moet stopzetten, dan valt u onder de primaire arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode krijgt men een vergoeding vanaf de 2e tot de 12e maand.

De invaliditeit

Indien u geen enkele beroepsactiviteit meer kunt uitoefenen, dan valt u, na 12 maanden, onder de invaliditeit. Hierbij houdt men rekening met uw gezondheidstoestand en uw beroepsopleiding.

Deze periode begint te lopen na 1 jaar arbeidsongeschiktheid en geeft recht op verhoogde uitkeringen. In geval van arbeidsongeschiktheid (erkend door de mutualiteit) heeft u recht op een dagvergoeding. Het bedrag hangt af van het al of niet bestaan van gezinslast en van de duur van de ongeschiktheid. Wie de periode van arbeidsongeschiktheid, op pensioenvlak, bij ons sociaal verzekeringsfonds heeft laten gelijkstellen met een periode van activiteit (en dus volledig gestopt is met de zelfstandige activiteit) ontvangt meer dan wie geen gelijkstelling geniet.

De juiste bedragen kan u terugvinden in het overzicht uitkeringen.

Vergeet niet tijdig aangifte te doen van uw arbeidsongeschiktheid d.w.z. binnen 28 dagen na de aanvang ervan. Dit is van groot belang. Bij laattijdige aangifte vermindert de uitkeringen voor elke dag vertraging.

Om moeilijkheden te vermijden doet u er goed aan:

 • gevolg te geven aan elke oproeping voor een controle-onderzoek. Indien dit onmogelijk is moet u dit meedelen en ter beschikking blijven;
 • het ziekenfonds te informeren over wijzigingen in de opgegeven inlichtingen, over adresveranderingen en vooral over de hervatting van de beroepsactiviteit;
 • de medisch geneesheer te verwittigen indien men met verlof gaat naar het buitenland.