• nl
Taalkeuze

Aansluiting

Vennootschappen dienen zich, binnen de drie maanden volgend op hun oprichting, bij een Sociaal Verzekeringsfonds aan te sluiten.

Deze termijn loopt vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, d.i. vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de handelsrechtsbank.

Zij onderschrijven hiertoe een aansluitingsverklaring.

Deze aansluiting wordt vervolgens aan het RSVZ ter registratie en validatie meegedeeld.

Bij gebrek aan aansluiting binnen voormelde termijn wordt de vennootschap door het RSVZ in gebreke gesteld. Zij beschikt in dit geval over dertig dagen om zich bij het Fonds naar keuze aan te sluiten. Eens die termijn overschreden, wordt zij ambtshalve bij de Nationale Hulpkas aangesloten.