• nl
Taalkeuze

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Overeenkomstig artikel 98 van de wet van 30 december 1992 die de jaarlijkse vennootschapsbijdrage invoerde, zijn de werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders samen met de vennootschap hoofdelijk gehouden tot de betaling van de door deze laatste verschuldigde bijdrage, verhogingen en kosten.

Er bestaat een solidaire verantwoordelijkheid voor de betaling van de sociale bijdragen tussen de helpers, mandatarissen en de actieve vennoten enerzijds, en de geholpen zelfstandigen en vennootschappen anderzijds.

De rechtspersoon

De rechtspersoon (vennootschap) is solidair verantwoordelijk voor de bijdragen verschuldigd door de mandatarissen en actieve vennoten. Bij niet-betaling van de sociale bijdragen door de helper, mandataris of actief vennoot, zal het sociaal verzekeringsfonds deze dus opvorderen aan de hoofdonderworpene (geholpen zelfstandige) of aan de vennootschap.

Zelfs indien de aangeslotene vrijstelling van bijdragen verkregen heeft ingevolge beslissing van de Commissie voor Vrijstelling, zullen deze bijdragen opgevorderd worden aan de solidaire verantwoordelijken. Indien de solidaire verantwoordelijke zelf in de onmogelijkheid verkeert de verschuldigde bijdragen te betalen kan er bij het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot ontheffing van deze solidaire verantwoordelijkheid ingediend worden via aangetekend schrijven die deze dan overmaakt aan de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen. De ontvankelijkheidstermijn van één jaar voor deze aanvraag begint te lopen vanaf de datum sinds dewelke de bijdragen uit hoofde van de solidaire verantwoordelijkheid werden aangerekend.

Op eenvoudige aanvraag zal u door ons sociaal verzekeringsfonds een ontwerp van brief worden toegestuurd, evenals een vragenlijst die binnen de 30 dagen ingevuld dient teruggestuurd te worden

De actieve vennoten en mandatarissen

De actieve vennoten en mandatarissen zijn solidair verantwoordelijk voor de bijdragen die de vennootschap verschuldigd is. Bij gebrek aan betaling door de vennootschap zal het sociaal verzekeringsfonds de onbetaalde bijdragen opvorderen aan de actieve vennoten of mandatarissen. De helper van een zelfstandige daarentegen kan nooit als solidaire verantwoordelijke worden beschouwd.

Een aanvraag voor ontheffing van solidaire verantwoordelijkheid is niet voorzien voor de vennootschapsbijdrage. De actieve vennoten en mandatarissen zullen dus verplicht zijn de niet-betaalde bijdragen van de vennootschap te betalen.

In sommige gevallen kan er wel vrijstelling worden verkregen gedurende de eerste drie jaar van haar bestaan of ingeval de vennootschap failliet verklaard werd, zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie bevindt, of in een toestand van vereffening is. Aarzel niet ons te contacteren voor verdere gewenste inlichtingen.