• nl
Taalkeuze

Bijdragen

De vennootschap moet jaarlijks een forfaitaire bijdrage betalen. Het bedrag (inclusief de beheerskosten) blijft hetzelfde, bij welk sociaal verzekeringsfonds de vennootschap ook is aangesloten. Tot 2003 was er 1 bedrag voor de vennootschapsbijdrage. Sinds 2004 zijn er 2 verschillende forfaitaire bijdragen : de basisbijdrage en de verhoogde bijdrage.

Inhoudsopgave
verbergen

Bijdrage 2017

Twee categorieŽn van bijdragen: 347,50 euro of 868,00 euro. Voor het jaar 2017 blijft de jaarlijkse forfaitaire basisbijdrage ongewijzigd op 347,50 euro.

Vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar 667.529,12 euro overschrijdt, zijn een jaarlijkse bijdrage van 868,00 euro verschuldigd.

Onder balanstotaal verstaat men de totale boekwaarde van de activa van de betreffende vennootschap zoals ze voorkomen op de balans die bij de Nationale Bank van BelgiŽ werd neergelegd Het totaal van de activa vindt u terug in de rubriek 20/58 van de jaarrekening (pagina VKT2 voor het verkorte schema, pagina VOL2 voor het volledige schema).

Voor de vaststelling per vennootschap van het voorlaatste afgesloten boekjaar, wordt de toestand op 1 januari in aanmerking genomen.

Fiscale aftrekbaarheid

Vermits zij van dezelfde aard is als de bijdragen verschuldigd inzake sociale wetgeving, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar als beroepslasten.

Betalingstermijnen

Jaarlijks

De bijdrage moet ten laatste op 30 juni van ieder jaar betaald worden.

Bij aansluiting

De bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van verwerving van rechtspersoonlijkheid of van haar onderwerping aan de belasting der niet-verblijfhouders betaald worden.

Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid hebben verkregen tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017 krijgen tot 30 juni 2017 om te betalen.

Merk op dat de bijdrage geacht wordt betaald te zijn de dag waarop het bedrag op het credit van de rekening van het SVF gebracht werd (met uitzondering van de betaling in speciŽn of de storting in een postkantoor).

Verhoging wegens laattijdige betaling

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum wordt een verhoging met 1% per kalendermaand vertraging op de onbetaalde bijdrage toegepast; dit tot en met de maand waarin de schuld betaald wordt of een gerechtelijke procedure ingeleid wordt.

Te noteren valt dat de verhogingen ambtshalve en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn.

Als een vrijstelling van bijdrage op onrechtmatige wijze toegekend werd, zijn verhogingen met terugwerkende kracht verschuldigd

Fusie of opslorping van vennootschappen

In geval van fusie van twee of meerdere vennootschappen is de nieuw ontstane fusievennootschap de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, zelfs indien de gefusioneerde vennootschappen elk afzonderlijk reeds de betaling uitgevoerd hebben.

In geval van opslorping is de opslorpende vennootschap slechts ertoe gehouden ťťn maal de bijdrage te betalen.

Merk op dat de wijzigingen van juridische vorm of van de statuten niet als de oprichting van een nieuwe vennootschap beschouwd worden.

Verjaring

De rechtsvordering tot betaling van deze bijdrage verjaart na vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is. Deze verjaring kan worden onderbroken, onder meer door een aangetekend schrijven of een dagvaarding om voor de Arbeidsrechtbank te verschijnen.