• nl
Taalkeuze

Vrijstelling van bijdragen

In sommige gevallen kan de vennootschap vrijgesteld worden tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. De aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de vennootschap aangesloten is.

Bij begin van activiteit

Bepaalde vennootschappen kunnen gedurende drie jaar vanaf het jaar van de verwerving van rechtspersoonlijkheid (bij de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de handelsrechtbank) van de betaling van de bijdrage vrijgesteld worden.

Te vervullen voorwaarden

  • de vennootschap is een "personenvennootschap" (ttz. alle vennootschappen behalve nv's, cva's en buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen);
  • de vennootschap is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als commerciële onderneming of ambachtsonderneming ingeschreven;
  • de zaakvoerder(s) alsook de meerderheid van de werkende vennoten (niet-zaakvoerders) werden gedurende meer dan drie jaar in de loop van de tien jaar die aan de oprichting van de vennootschap voorafgaan niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen (als hoofdberoep of als bijberoep).

Vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden om een vrijstelling te genieten, dienen een aanvraag in bij het Sociaal Verzekeringsfonds en zullen een verklaring op erewoord moeten invullen.

In geval van niet-activiteit (slapende vennootschap)

De vennootschappen die, door middel van een getuigschrift uitgereikt door de administratie der directe belastingen, bewijzen dat zij gedurende één of meerdere volledige kalenderjaren geen enkele handels- of burgerrechtelijke activiteit uitgeoefend hebben, zijn voor de betrokken jaren geen bijdragen verschuldigd.

Als de jaarbijdrage reeds betaald werd, kan zij terugbetaald worden.

Andere gevallen van vrijstellingen

De vennootschappen die zich, in de loop van het jaar, in één van de volgende situaties bevinden, moeten de jaarlijkse bijdrage niet betalen:
  • Failliet verklaarde vennootschappen;
  • Vennootschappen die het voorwerp van een gehomologeerd akkoord na faillissement of van een gehomologeerd gerechtelijk akkoord uitmaken;
  • Vennootschappen in vereffening.
Merk op dat de bijdragen betaald vooraleer één van deze gebeurtenissen voorgevallen is, niet terugbetaald kunnen worden.