"%> Diensten en advies
  • nl
Taalkeuze

Diensten en advies

De juridische bijstand STEUNT ELKANDER bij ARAG

Als lid van STEUNT ELKANDER geniet u steeds van de "eerste raad gratis" voor alle rechtsmateries, waaronder notariële en fiscale. Onze juristen staan u te woord op het nummer 02/743.05.85.

In geval van conflict dat betrekking heeft op één van de gedekte waarborgen, garandeert ARAG alle nodige middelen om tot een oplossing te komen, zij het in der minne, gerechtelijk of buitengerechtelijk.

Verzekerde prestaties door de ARAG

De uitgaven voor de dossierkosten : kosten, honoraria van advocaten en deurwaarders, expertisekosten en kosten voor technische raadgevingen, kosten honoraria voor een onderhandelaar, verplaatsingskosten naar een buitenlandse rechtbank, vertalingskosten...

Verzekerde personen

In het kader van de beroepsactiviteit, de onderschrijver van het contract, zijn wettelijke en statutaire vertegenwoordigers, de aangestelde helpers.

STEUNT ELKANDER biedt u 2 formules aan :

Basisformule

  • Strafrechterlijke verdediging Verdedigingskosten voor inbreuken op de wet, besluiten, decreten en reglementen... zijn uitgesloten : misdaden en opzettelijke overtredingen behalve indien vrijspraak;
  • Arbeidsrecht Verdediging van uw belangen voor elk schadegeval dat valt onder de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbanken (schadegeval arbeiders, bedienden, RSZ, enz.).

Uitgebreide formule

  • Strafrechterlijke verdediging Verdedigingskosten voor inbreuken op de wet, besluiten, decreten en reglementen... zijn uitgesloten : misdaden en opzettelijke overtredingen behalve indien vrijspraak;
  • Arbeidsrecht en sociaal recht Verdediging van uw belangen voor elk schadegeval dat valt onder de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbanken (schadegeval arbeiders, bedienden, RSZ, enz.);
  • Burgerlijk verhaal Vordering tot schadevergoeding door u, voor uw buitencontractuele verantwoordelijkheid;
  • Burgerlijke verdediging;
  • Fiscaal recht Schadegevallen met de Belgische fiscale administraties op het gebied van de directe belastingen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten in België en op het gebied van federale, regionale, provinciale en gemeentebelastingen met uitzondering van de indirecte belastingen, meer bepaald BTW en douaneaccijnzen Insolventie van derden;
  • Strafrechtelijke borgtocht In geval van ongeval gedekt door dit contract, voorschot van de borg;
  • Bijstand schadeloosstelling Voorschot van de vrijstelling indien het ongeval ten laste is van de verantwoordelijke derde naargelang de voorwaarden.

Voor onze tarieven en inschrijvingsformulier, klik hier.