• nl
Taalkeuze

De sociale verkiezingen na dag Y

Datum: 6/05/2016

Wie denkt er bijna vanaf te zijn, is er aan voor de moeite! Het echte werk begint nu pas. Binnenkort zal de eerste vergadering van het (nieuwe) comité en/of de (nieuwe) ondernemingsraad plaatsvinden.
Maar eerst wordt de procedure sociale verkiezingen afgerond als volgt:

Dag Y + 1: overhandiging van de documenten aan de werkgever

Uiterlijk de dag na de sluiting van de stemverrichtingen overhandigt de voorzitter de documenten die voor de verkiezingen hebben gediend (stembiljetten, aanstippingslijsten, enz.) in verzegelde omslagen aan de werkgever. Ingeval de verkiezingen zich uitspreiden over meerdere opeenvolgende dagen, wordt de afsluiting van de stemverrichtingen uitgevoerd op de laatste dag.

De werkgever bewaart deze documenten gedurende een periode van 25 dagen volgend op de dag van de sluiting van de kiesverrichtingen. In geval van beroep bezorgt de werkgever de documenten aan het bevoegde rechtsorgaan.

Als er geen beroep wordt ingesteld of nadat de definitieve beslissing van het rechtsorgaan van beroep is gevallen, mag de werkgever 25 dagen na het einde van de kiesverrichtingen de stembiljetten vernietigen.

Dag Y + 2: aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen m.b.t. samenstellingen van de raad of het comité

Uiterlijk 2 dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen wordt door de werkgever op dezelfde plaatsen waar de informatie inzake dag X hing, een bericht aangeplakt met de uitslag van de stemming en de samenstelling van de raad of het comité.

Indien de informatie op dag X op elektronische wijze werd meegedeeld, moet de uitslag van de verkiezingen aangeplakt worden op de plaats waar het bericht zou aangeplakt geweest zijn indien er geen gebruik zou zijn gemaakt van de elektronische mededeling.

Dit bericht vermeldt duidelijk en nauwkeurig alle personeelsafgevaardigden en alle werkgeversafgevaardigden alsmede hun plaatsvervangers.

Dit bericht blijft aangeplakt tot Y + 86.

Aanplakking van de uitslag van de stemming

De werkgever kan een kopie van (een deel van) het proces-verbaal aanplakken.

Aanplakking van de samenstelling van de raad of het comité

Personeelsafvaardiging

Dit zijn de werknemers die op basis van de sociale verkiezingen verkozen zijn om te zetelen in het comité en de ondernemingsraad alsook hun plaatsvervangers.

Werkgeversafvaardiging

  • De werkgeversafgevaardigden komen bij de verkiezingsprocedure niet ter sprake.
  • De werkgever duidt zelf de werkgeversafgevaardigden aan.
  • De werkgever moet zijn afgevaardigden zelf kiezen uit de personen die hem kunnen vertegenwoordigen en verbinden op grond van de leidinggevende functie die zij in de onderneming vervullen. De vertegenwoordigers moeten gekozen worden uit de lijst die op dag X werd aangeplakt.
  • De werkgeversafgevaardigden, met inbegrip van het ondernemingshoofd, mogen niet talrijker zijn dan de personeelsafgevaardigden. De werkgever kan evenveel plaatsvervangende als effectieve afgevaardigden aanduiden.

Dag Y + 17: verwijdering van de aangeplakte berichten

Voorheen moesten de meeste berichten aangeplakt blijven tot Y + 86. Vanaf nu mogen de berichten worden verwijderd op dag Y + 17, met uitzondering van het bericht met de uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de organen, welke moeten aangeplakt blijven tot Y + 86.

De berichten moeten wel tot Y + 86 ter beschikking gesteld worden van de werknemers op eenvoudig verzoek. Er moet bovendien een document worden aangeplakt dat vermeldt waar de documenten geraadpleegd kunnen worden. Dezelfde regeling geldt ook in het geval de berichten op elektronische wijze werden bekendgemaakt.

Een modeldocument met betrekking tot de “plaats van raadpleging” kan worden teruggevonden op de website van EASYPAY GROUP, door in te loggen in “my.easypay-group”.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 45 en 68 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.

Sociale verkiezingen 2016