• nl
Taalkeuze

Niet akkoord met de uitslag van de sociale verkiezingen?

Datum: 6/05/2016

Het gebeurt wel eens dat een partij niet akkoord gaat met de uitslag van de verkiezingen. In dat geval kan een beroepsprocedure worden opgestart.

Y + 15: beroep bij de arbeidsrechtbank

Binnen de 13 dagen na de aanplakking van de uitslag van de stemming (Y + 2) kunnen de verkiezingen betwist worden door:

 • de werkgever;
 • de werknemers;
 • de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

Het beroep wordt ingesteld bij de arbeidsrechtbank en heeft betrekking op:

 • een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen;
 • een beslissing de procedure stop te zetten;
 • een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslagen;
 • het feit dat een lid van de werkgeversafvaardiging niet één van de leidinggevende functies, zoals uitgehangen op dag X, bekleedt.

Algemeen kan worden gesteld dat de verkiezingen slechts nietig kunnen worden verklaard op basis van onregelmatigheden die een invloed hebben gehad op de uitslag van de verkiezingen.

Y + 69: beslissing van de arbeidsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt

De arbeidsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, doet uitspraak uiterlijk binnen de 67 dagen na aanplakking van de uitslag der stemming. Deze kan inzage eisen in de processen-verbaal en in de stembiljetten.
Het vonnis wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan:

 • de werkgever,
 • ieder van de gewone en plaatsvervangende verkozenen,
 • de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties,
 • de directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, belast met de inspraakorganen.

Y + 84: hoger beroep tegen deze beslissing bij het arbeidshof

Indien nodig kan een hoger beroep worden ingesteld tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken en dit uiterlijk op Y + 84.

Y + 144: beslissing van het arbeidshof

Het arbeidshof doet uitspraak binnen de 75 dagen die volgen op de uitspraak van het vonnis van de arbeidsrechtbank, dus ten laatste 144 dagen na het resultaat van de stemming.

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

 • Art. 78bis wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.

Sociale verkiezingen 2016