• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: wat kan er gebeuren na het ontvangen van een kandidatenlijst?

Datum: 18/03/2016

De werkgever heeft (uiterlijk op dag X + 35) één of meerdere kandidatenlijsten ontvangen. Hij heeft tot dag X + 40 de tijd om deze lijst(en) bekend te maken in de onderneming. Daarna start de klachten- en beroepsprocedure. 

Ter herinnering: de datum van voordracht van de kandidaten wordt vastgesteld op de datum van de verzending per post of de datum van onmiddellijke overhandiging aan de werkgever. Het kan m.a.w. voorkomen dat u één of twee dagen na X + 35 de lijst per post ontvangt. Werd de lijst uiterlijk op dag X + 35 verstuurd per post, dan is dit dus op tijd ook al heeft de werkgever de lijst nog niet ontvangen op dag X + 35.

NIEUW 2016: De indiening van de kandidatenlijsten kan eveneens gebeuren via een upload op de webapplicatie van de FOD WASO. In dat geval dient er verplicht gebruik te worden gemaakt van het model en het formaat zoals voorzien in de wet. De datum van de voordracht wordt bepaald door de datum die op de webapplicatie aan de kandidatenlijst wordt toegekend.

X + 40: aanplakking van de kandidatenlijsten 

De werkgever moet het bericht ofwel aanplakken (op dezelfde plaats(en) als de berichten die op dag X werden aangeplakt) ofwel ter beschikking stellen via een elektronisch document, voor zover alle werknemers daar toegang toe hebben tijdens hun normale werkuren. Een vertegenwoordiger van elke organisatie of van de kaderleden die een lijst hebben ingediend mag de aanplakking bijwonen. De lijsten moeten overeenkomstig de bij loting bepaalde volgorde worden gerangschikt. In onze Nieuwsflash van 4 december 2015 hebben we deze opgesomd: Lijst 1: ACLVB - Lijst 2: ABVV - Lijst 3: ACV - Lijst 4: NCK. 

De werkgever moet de kandidatenlijsten aanplakken/ter beschikking stellen zoals de organisaties die hebben meegedeeld (inclusief de eventuele (typ)fouten). Indien de werkgever bepaalde onregelmatigheden constateert, mag hij niet onmiddellijk zelf verbeteringen aanbrengen aan een kandidatenlijst. Hij heeft niettemin het recht om tegen deze lijst beroep aan te tekenen (zie verder). 

Van X + 40 tot X + 75: klachten- en beroepsprocedure

Na de aanplakking van de kandidatenlijsten hebben de werknemers en de organisaties 7 dagen de tijd om een klacht in te dienen (tot X + 47). Daarna kan er eventueel beroep worden aangetekend tegen de lijsten. 

Van X + 40 tot X + 56: klachten tegen de kandidatenlijsten

X + 40 tot X + 47: indienen van een klacht bij de werkgever

Tot X + 47 kunnen de werknemers die op de kiezerslijsten voorkomen en de betrokken organisaties bij de werkgever klacht indienen tegen de kandidatenlijsten. 

Elke klacht die zij nuttig achten in verband met de voordracht van de kandidaten kan worden ingediend. De wet stelt geen vormvereisten met betrekking tot deze klacht. Zij moet dus niet noodzakelijk schriftelijk gebeuren. Het is echter aan te raden om dit toch schriftelijk te laten vastleggen. Op die manier worden bewijsmoeilijkheden vermeden. 

De werknemers die hun kandidatuur wensen in te trekken, brengen dit eveneens ter kennis van de werkgever in de periode van X + 40 tot X + 47.

De gehuwde vrouwen of weduwen komen op de lijst met hun meisjesnaam, eventueel voorafgegaan door de naam van hun (overleden) echtgenoot. Zij kunnen dergelijke wijziging meedelen aan de werkgever tot X + 47. De kandidaten kunnen aan de werkgever vragen om hun voornaam te laten volgen door hun gebruikelijke voornaam.

X + 47 tot X + 48: overdragen van een klacht door de werkgever

De werkgever legt daags na die dag, m.a.w. op X + 48, de klacht of de intrekking van de kandidatuur voor aan de voordragende organisatie.

De volmachthebbers die de kandidatenlijsten hebben neergelegd kunnen ook voor de kiesverrichtingen gemandateerd worden om te handelen in naam van de organisatie in wiens naam ze een lijst hebben neergelegd. De werkgever legt daarom zijn klacht of de intrekking van een kandidatuur voor aan de organisatie die kandidaten heeft voorgedragen, alsook aan zijn volmachthebber, voor zover deze een adres meegedeeld heeft.

X + 48 tot X + 54: eventueel wijzigen van kandidatenlijsten

Die organisatie beschikt dan over een termijn van 6 dagen, m.a.w. tot X + 54, om haar lijst met voorgedragen kandidaten nog te wijzigen. Zij zijn echter niet verplicht om de lijsten aan te passen wanneer zij niet akkoord gaan met de ingediende klacht. 

De kandidaten die het onderwerp zijn van een klacht omdat ze niet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dus op dag X - 30). Deze regel werd in 2004 ingevoerd ter voorkoming van het inschrijven van fictieve kandidaten, welke dan later werden vervangen. Op die manier hadden de organisaties meer tijd om kandidaten voor te dragen.

X + 54 tot X + 56: opnieuw uithangen van (al dan niet gewijzigde) kandidatenlijsten

Uiterlijk 2 dagen na die termijn van 6 dagen, m.a.w. tot X + 56, laat de werkgever de kandidatenlijsten aanplakken, die al dan niet werden gewijzigd. 

Opgelet: de werkgever moet sowieso de kandidatenlijsten opnieuw aanplakken, zelfs wanneer geen wijzigingen zijn doorgevoerd.

Van X + 47 tot X + 61: beroep tegen de kandidatenlijsten

Men moet een onderscheid maken naargelang er al dan niet een klacht werd ingediend uiterlijk op X + 47. 

Er werd geen klacht ingediend (uiterlijk op X + 47)

 • X + 47 tot X + 52: beroep van de werkgever indien voorafgaandelijk geen klacht werd ingediend
  Ook de werkgever heeft de mogelijkheid zich te verzetten tegen de kandidatenlijsten. De werkgever kan beroep instellen tegen de voordracht van kandidaten, zelfs indien geen enkele klacht werd ingediend, wanneer de kandidaturen niet in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen (voorwaarden van verkiesbaarheid, misbruik van kandidatuurstelling). Wanneer er geen klacht werd ingediend, moet het beroep van de werkgever worden ingesteld ten laatste op X + 52. 
 • X + 52 tot X + 66: beslissing van de rechtbank over dit beroep
  De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen die volgen op de dag van ontvangst van het beroep. Deze beroepen zijn niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.

Er werd wel een klacht ingediend (uiterlijk op X + 47)

 • X + 56 tot X + 61: beroep tegen de gewijzigde kandidatenlijsten na de klacht
  Tot X + 61 kunnen de betrokken werknemers en de betrokken representatieve organisaties een beroep instellen tegen de voordracht van de kandidaten die aanleiding tot de klacht heeft gegeven. De werkgever kan eenzelfde beroep instellen tegen de voordracht van de kandidaten wanneer de kandidaten of de kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. De werkgever kan dit doen zelfs wanneer geen enkele klacht werd ingediend. 
 • X + 61 tot X + 75: beslissing van de rechtbank over dit beroep
  De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 14 dagen die volgen op de dag van ontvangst van het beroep. Deze beroepen zijn niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.
  Ook hier geldt de regel dat de kandidaten waarover de rechtbank geoordeeld heeft dat ze niet voldeden aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, niet mogen vervangen worden indien ze geen deel uitmaakten van de onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dus op dag X - 30).

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding (blz. 104 e.v.), welke u kunt consulteren via onze website.

Bron: 

 • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.

Sociale verkiezingen 2016