• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: wijze van vervanging van een lid van de werkgevers- en de werknemersafvaardiging

Datum: 20/05/2016

Vervanging van een lid van de werkgeversafvaardiging

De lijst van de leidinggevende functies bepaald op dag X – 35 en eventueel gewijzigd door de arbeidsrechtbank, evenals bij wijze van aanduiding, de lijst met de leden van het leidinggevend personeel opgenomen in het bericht op dag X (of in de bijlage ervan), worden bewaard tot de volgende verkiezingen op dezelfde plaats waar het arbeidsreglement van de onderneming wordt bewaard.

De samenstelling van de werkgeversafvaardiging kan wijzigen in de volgende gevallen:

Creatie van een nieuwe leidinggevende functie

Wanneer er nieuwe leidinggevende functies gecreëerd worden nadat de lijst van het leidinggevend personeel definitief is geworden, kan die lijst aangepast worden na de datum van de aanplakking van het resultaat van de verkiezingen.

Verlies van de leidinggevende functie door de werknemer

Wanneer een lid van de werkgeversafvaardiging zijn leidinggevende functie in de onderneming verliest, kan de werkgever de persoon aanduiden die dezelfde functie waarneemt en die dezelfde bevoegdheden heeft om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden.

Afschaffing van de leidinggevende functie

Wanneer de functie van een lid van de werkgeversafvaardiging wordt afgeschaft, kan de werkgever een persoon aanduiden die één van de leidinggevende functies van de lijst der leidinggevende functies uitoefent.

Bij de vervanging van een gewoon lid van de werkgeversafvaardiging, is de functie van belang. Dit houdt in dat het gewoon lid kan vervangen worden door een persoon die geen deel uitmaakte van de onderneming op het ogenblik van de vorige sociale verkiezingen of die geen leidinggevende functie uitoefende op dat ogenblik, maar nu wel.

De aanduiding van een vervanger kan het voorwerp zijn van een beroep bij de arbeidsgerechten in de maand volgend op het ogenblik waarop de personeelsafgevaardigden kennis hebben genomen van de vervanging.

Vervanging van een lid van de werknemersafvaardiging

Het mandaat van de personeelsafgevaardigde neemt een einde:

 • in geval van niet-herkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid, zodra de nieuwe raad of het nieuwe comité is aangesteld;
 • indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel;
 • in geval van ontslagneming;
 • indien de betrokkene geen lid meer is van de representatieve organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen;
 • in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkoming, uitgesproken door een rechtscollege, op verzoek van de representatieve organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen;
 • indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie waartoe hij behoorde op het ogenblik van de verkiezingen (niet van toepassing op de vertegenwoordigers van de jeugdige werknemers), tenzij de voordragende organisatie het behoud van het mandaat vraagt per aangetekende brief, gericht aan de werkgever;
 • zodra de werknemer deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
 • in geval van overlijden.

Vervanging van een gewoon lid

Wanneer het mandaat van één of meerdere gewone leden een einde neemt of wanneer het gewoon lid is verhinderd, wordt deze achtereenvolgens vervangen door:

 • de plaatsvervangers van dezelfde lijst en dezelfde werknemerscategorie in de volgorde waarin ze werden verkozen;
 • de niet-verkozen kandidaten van dezelfde lijst en dezelfde werknemerscategorie in de volgorde zoals vastgesteld in het P.V. van de stemopneming en die een bescherming van vier jaar genieten.

Indien er geen plaatsvervangende leden meer zijn en geen niet-verkozen kandidaten (die vier jaar beschermd worden), wordt een gewoon lid wiens mandaat een einde neemt, vervangen door de niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst die het grootste aantal stemmen heeft bekomen. Deze geniet enkel een bescherming van twee jaar.
Deze kandidaat voltooit het mandaat en geniet een bescherming tot op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.

Vervanging van een plaatsvervangend lid

Indien een plaatsvervangend lid gewoon lid wordt of indien zijn mandaat een einde neemt, vervangt de niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst, in de volgorde van de rangschikking zoals vastgesteld in het P.V. van de stemopneming, deze in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid en voltooit hij zijn mandaat.
Vervolgens moet gekeken worden of de niet-verkozen kandidaat beschermd is gedurende vier of twee jaar. De niet-verkozen kandidaat mag geen niet-verkozen kandidaat bij een opeenvolgende kandidaatstelling zijn die slechts geniet van een bescherming van twee jaar zelfs indien hij het grootste aantal stemmen heeft behaald. Dit betekent dat voor de vervanging van een plaatsvervangend lid, alleen de niet-verkozen kandidaten die van dezelfde bescherming genieten als de gewone en plaatsvervangende leden, in aanmerking mogen worden genomen.

Bron:

 • Art. 79 en 80 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.
 • Art. 21, §2 en 3 Wet 20 september 1948 houdende organisatie bedrijfsleven, BS 27/28 september 1948.
 • Art. 61 en 62 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996.

Sociale verkiezingen 2016