• nl
Taalkeuze

Wie doet wat in het stembureau bij de sociale verkiezingen?

Datum: 29/04/2016

Per kiescollege wordt één stembureau opgericht dat verplicht samengesteld is uit een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. Elke werknemersorganisatie die kandidaten heeft voorgedragen mag per stembureau één effectieve (en één plaatsvervangende) getuige aanduiden.
Deze personen hebben elk hun eigen taken te vervullen op de verkiezingsdag.

Bevoegdheden van de voorzitter

De voorzitter heeft op dag Y de volgende taken:

Telling van de verkregen stembiljetten + controle van niet-herkenbaarheid

De voorzitter ontvangt van de werkgever aan de vooravond van de verkiezingen een gesloten omslag met stembiljetten (= benodigd aantal + extra stembiljetten). Op deze omslag wordt het aantal stembiljetten vermeld. Opgelet: de voorzitter mag de gesloten omslag met de stembiljetten die hij krijgt van de werkgever pas openen in aanwezigheid van het regelmatig samengesteld stembureau.
Hij telt het totaal aantal ontvangen stembiljetten. Opgelet: bij dit aantal moeten eveneens de verzonden stembiljetten voor de stemming per brief worden opgeteld. Dit totaal vermeldt hij dadelijk op bladzijde 2 onder het punt ‘aantal ontvangen stembiljetten’ van het blanco of nominatieve P.V. dat hij ontvangen heeft van de werkgever.
Onder toezicht van de voorzitter worden de stembiljetten rechthoekig in vieren gevouwen op die wijze dat de vakken naar binnen zijn gekeerd. De voorzitter stempelt de stembiljetten op de keerzijde met een stempel waarop de datum van de verkiezingen vermeld is. Alle stembiljetten moeten op dezelfde plaats gestempeld zijn (dit geldt ook voor de stembiljetten die opgestuurd werden voor de stemming per brief). Deze stempel geeft aan het stembiljet als het ware zijn officiële karakter.

Vervanging van de bijzitters

Wanneer één of meer bijzitters niet aanwezig zijn op het aanvangsuur of de hervatting van de kiesverrichtingen, wijst de voorzitter te hunner vervanging kiezers aan onder de eersten die zich aanbieden om de rol van bijzitter te vervullen. Deze vervanging mag, voor zover mogelijk, de goede organisatie van de onderneming niet schaden.

Handhaving van de orde

De voorzitter moet er voor zorgen dat de orde in het stembureau gehandhaafd blijft. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat hij erop toeziet dat er in het stembureau geen propaganda wordt gevoerd door de verschillende representatieve organisaties.

Toestemming voor het leiden of bijstaan van de kiezer

De kiezer die wegens zijn lichamelijke toestand niet alleen naar de voor de stemming bestemde plaats kan gaan of zelf zijn stem niet kan uitbrengen, mag met de toestemming van de voorzitter zich door iemand laten leiden of bijstaan. Opgelet: stemming bij volmacht is verboden!

Vernietigen en vervangen van stembiljetten

Als een kiezer het verkeerde stembiljet gebruikt, kan de voorzitter het stembiljet terugnemen en vernietigen. Hij moet de kiezer een ander stembiljet geven. De voorzitter moet hetzelfde doen wanneer een kiezer zijn stembiljet heeft beschadigd.

Bewaring van de stembussen

De stemverrichtingen kunnen tijdelijk worden stopgezet, bijvoorbeeld tijdens een lunchpauze of op het einde van de dag als de verkiezingen over verschillende dagen verspreid zijn of wanneer de leden van het stembureau of de getuigen hun stem (in een ander bureau) moeten uitbrengen (in dit kader is het dan ook aangeraden dat de leden van het stembureau als eersten hun stem uitbrengen).
Bij onderbreking van de stemverrichtingen moet de voorzitter de stembussen verzegelen. Dit kan door plakband over de gleuf van de stembus te kleven. De voorzitter brengt een teken (handtekening) aan op het gedeelte van het plakband en de stembus. De getuigen hebben het recht om op de verzegelingsband een kenteken te plaatsen.

Bevoegdheden van secretaris en bijzitters

Vouwen en stempelen van de stembiljetten

Het tellen, plooien en stempelen van de stembiljetten gebeurt door de bijzitters. Ze overhandigen de ‘bewerkte’ stembiljetten aan de voorzitter. Enkel hij mag de stembiljetten overhandigen aan de kiezers.

Aanstippen van ontvangst

De secretaris en een bijzitter stippen op een ‘controlelijst stemming’ de namen van de kiezers aan die hun stembiljet hebben ontvangen en dit nadien ingevuld terug in de stembus deponeren.
Na de stemming worden de namen van de per brief stemmende kiezers door de secretaris aangestipt op een ‘controlelijst stemming’ die voor de verzending van de stembiljetten heeft gediend.

Verdelen van de stembiljetten in de verschillende categorieën

De voorzitter deelt de stembiljetten met medewerking van de bijzitters in in de categorieën “geldig”, “verdacht”, “ongeldig” en “blanco”.

Proces-verbaal

De leden van het stembureau helpen de voorzitter bij het invullen van het proces-verbaal. Zij moeten ook allen het proces-verbaal ondertekenen.

Taken van de getuigen

Bijwonen van de stemverrichtingen

De getuigen mogen de stemverrichtingen bijwonen en mogen de omslagen verzegelen met daarin de aanstippingslijsten en de teruggenomen, ongebruikte, blanco, ongeldige en geldige stembiljetten.

Opmerkingen formuleren in het P.V.

De getuigen mogen hun eventuele opmerkingen laten formuleren in het P.V. dat door het stembureau wordt opgemaakt. In het P.V. is daarvoor ruimte voorzien op bladzijde 2 van het P.V..

Meer gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in de juridische handleiding, welke u kunt consulteren via onze website.

Bron:

  • Art. 51 – 55 wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, laatst gewijzigd door de wet van 2 juni 2015, BS 22 juni 2015, 36088.

Sociale verkiezingen 2016