Disclaimer

Algemeen

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door EASYPAY GROUP met zetel te Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke.

EASYPAY GROUP stelt alle beschikbare middelen in het werk om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up-to-date mogelijk is. Rekening houdend met de complexiteit en de snelle evolutie van de behandelde materies, kan de volledigheid of nauwgezetheid van de aangeboden informatie niet op elk ogenblik gegarandeerd worden.

EASYPAY GROUP kan hierbij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.

Toegang tot de website

EASYPAY GROUP stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van EASYPAY GROUP of haar partners, zoals weergegeven op deze website. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten.

Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van EASYPAY GROUP, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. EASYPAY GROUP geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan EASYPAY GROUP niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.

EASYPAY GROUP kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.

De EASYPAY GROUP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

Toepasselijke wetgeving

Deze website wordt beheerd door het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website.

EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surf­ervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer