• nl
Taalkeuze

Personeelsbeheer

EASYPLAN is een HRM-(Human Resources Management) pakket waarvan de bedoeling tweeledig is. Enerzijds stelt EASYPLAN u in staat om op een efficiënte manier de personeelsgegevens te beheren. Anderzijds kan men aan de hand van de ingebrachte gegevens op een eenvoudige manier lijsten en statistieken maken.

Dankzij een modulaire opbouw biedt EASYPLAN u een totaaloplossing voor het beheer van uw personeelsgegevens, vervangingen, opleidingen, rekruteringsproces, evaluaties en competenties, documentbeheer en herinneringen. EASYPLAN is een 100% web-based toepassing die functioneert onder Linux, Unix en MS-Windows. Daardoor kunt u op een zeer vlotte manier uw personeel toelaten informatie in te geven en te consulteren via het internet of het intranet van uw bedrijf. Er worden hiervoor slechts minimale eisen gesteld aan de PC die de werknemer gebruikt.

Automatiseer uw personeelsdossier

Dankzij het geïntegreerde documentenbeheer en de webtechnologie bent u in staat om een volledig personeelsdossier op te vragen met de minste inspanning. Geen gezoek in mappen en tussen stapels papier, maar een geordende historiek van de werknemer. Hierin zitten alle gegevens van adressen tot contracten, opleidingen, evaluaties, … EASYPLAN biedt u de mogelijkheid om geleidelijk op te bouwen dankzij het modulair systeem waarbij elke module op zich kan werken en desgewenst kan uitgebreid worden.

Modules

Opleidingen

Frequent bestaat de noodzaak bij de werknemers om bijkomende opleiding te volgen. Die kunt u inplannen enerzijds per datum of per sessie, anderzijds per onderwerp. Naast lokaal en materiaal, kunnen ook de lesgevers met hun respectievelijke kostprijs, adresgegevens,… hieraan gekoppeld worden. Met al deze gegevens heeft u de mogelijkheid om aanwezigheidslijsten, overzichtslijsten (wie welke opleiding heeft gevolgd, beoordelingen, enz…) op een eenvoudige manier op te vragen. Bovendien kunnen de gegevens voor de sociale balans berekend worden. Aan de hand van de evaluaties na de opleidingen kunt u beslissingen nemen naar de toekomst toe.

Rekrutering en selectie

Iedere werkgever heeft nood aan nieuwe werknemers. Via de opmaak van een vacature die ook het profiel van de te vinden persoon in kwestie bevat, Kunt u kandidaten gaan rekruteren. Daarnaast kan ook geregistreerd worden via welk medium u de persoon zoekt met de daarbij horende testen en kosten. De sollicitaties die u ontvangt (brieven, telefoons, …) van externe of interne kandidaten kunnen in het systeem ingevoerd worden. Eens u over een lijst van sollicitanten beschikt, kan het selectieproces gestart worden. De verschillende beoordelingen kunnen bijgehouden worden om uiteindelijk te komen tot één geschikte kandidaat. De overige kandidaturen kunnen bijgehouden worden in de werfreserve.

Documentbeheer

De trend op vlak van automatisatie is absoluut rendabel, maar wat met documenten zoals CV’s, advertenties en brochures van opleidingen? Met de module documentbeheer kunt u de meeste documenten digitaal opslaan en koppelen aan het elektronisch dossier. Geen extra mappen meer in de kast, alles kan eenvoudig geconsulteerd worden met een muisklik.

Overheid en kader

De HRM-tool EASYPLAN voorziet ook in software specifiek gericht op overheidsinstellingen. Zo kunnen opdelingen gemaakt worden naar graad, statuut en project. Met de aanwezige input kunnen dan selecties gemaakt worden waarbij ook de mogelijkheid bestaat om bezettingslijsten op te maken. Per kader kan gedefinieerd worden welke projecten en groepen ertoe behoren en kan een begin- en einddatum meegegeven worden. Via de sommatie van gegevens, eventueel over afdelingen heen, worden de resultaten weergeven.